Jing Tea Shop

 

 
Chinese teas Yixing teapots Tea accessories Home   Contact   Basket   Login

Yixing Teapot Gallery

Jing Tea Shop Yixing teapot - Shi Gai
Shi Gai
AIRMAIL SHIPPING INCLUDED Seal : Li Jian Jun Zhi Type of Zi Sha : Aged Pin Zi Ni Zi Sha Period : ...

Jing Tea Shop Yixing Teapot - Tao Bian
Tao Bian
AIRMAIL SHIPPING INCLUDED Workshop : Yixing Teapot Factory II Type of Zi Sha : Aged High Grade Hei...

Jiu Tan
Jiu Tan
A classical Yixing depicting the chrysamthemum theme. A perfect shape and size to brew puerh tea ...

Xiao Hong Ni Pu Sha Shi Piao
Xiao Hong Ni Pu Sha Shi Piao
AIRMAIL SHIPPING INCLUDED Seal : Zhong Guo Yi Xing Type of Zi Sha : Aged Xiao Hong Ni Production ...

Yixing teapot - Duan Ni Rong Tian Hu
Duan Ni Rong Tian Hu
DESCRIPTION Type of Clay: Tiao Sha Duan Ni Seal: Zhong Guo Yi Xing Zi Sha Period: Mid 90's Vol...

Yixing teapot - Han Yuan Hu
Han Yuan Hu
AIRMAIL SHIPPING INCLUDED Seal : Zhong Guo Yi Xing Type of Zi Sha : High Grade Aged Qing Shui Ni ...

Yixing teapot - Pin Zi Ni Xin Jing San Zhu Huan Long Hu
Xin Jing San Zhu Huan Long Hu
DESCRIPTION Type of Clay: Aged Pin Zi Ni Seal: Zhong Guo Yi Xing Zi Sha Period: Late 80's Vo...

Yixing teapot - Pin Zi Ni Xu Huai Hu
Pin Zi Ni Xu Huai Hu
DESCRIPTION Type of Clay: Aged Pin Zi Ni Seal: Zhong Guo Yi Xing Zi Sha Period: early 90's Vo...

Yixing teapot - Shui Ping Hu Set
Shui Ping Hu Set
AIRMAIL SHIPPING INCLUDED Seal : Zhong Guo Yi Xing Type of Zi Sha : High Grade Pin Zi Ni Producti...

Yixing teapot - Wen Ge Lu Gao Liu Fang Hu
Wen Ge Lu Gao Liu Fang Hu
Seal : Zhong Guo Yi Xing Type of Zi Sha : Wen Ge Lu Ni Zi Sha period : Early 90's Volume : 170ml ...

Tea Types

Famous teas

Tea accessories

Customer Service

Company info

© 2015 Jing Tea Shop. All rights reserved.